Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Zapobieganie poważnym awarią przemysłowym w tym kontrola zagrożeń związanych z występującymi substancjami niebezpiecznymi w zakładach o zwiększonym i dużym ryzyku wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE – (SEVESO III)

4567 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Zapobieganie poważnym awarią przemysłowym w tym kontrola zagrożeń związanych z występującymi substancjami niebezpiecznymi w zakładach o zwiększonym i dużym ryzyku wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE – (SEVESO III)

Prowadzimy profesjonalne szkolenia dla pracowników zakładów o zwiększonym lub dużym zagrożeniu. Uczymy wczesnego wykrywania zagrożeń oraz sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnych sytuacji kryzysowych. Wszystkie zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra szkoleniowa zgodnie z aktualnymi przepisami krajowymi i unijnymi.

Poważne awarie – definicja

Poważna awaria przemysłowa to sytuacja, która wystąpiła na skutek nieprzewidzianych okoliczności związanych z pracami magazynowymi, transportowymi lub produkcyjnymi. W szczególności wpisują się w to pożary i eksplozje. Według obowiązującej definicji są to zdarzenia, w których czynnikiem, odgrywającym największą rolę jest jedna lub więcej substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne, czyli natychmiastowo i bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu pracowników oraz osób spoza zakładu, a także środowisku. Zalicza się do nich także sytuacje, które mogą spowodować zagrożenie z opóźnieniem.

Zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku – definicja

Zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku to miejsce pracy, które niesie możliwość wystąpienia poważnych awarii, opisanych powyżej. Szczególnym obowiązkiem takich zakładów jest więc zapobieganie możliwości wystąpienia zdarzeń niosących zagrożenie dla ludzi i środowiska. Z tego powodu, tak wielką rolę odgrywa znajomość zasad BHP. 

Obowiązki kierujących zakładem 

 • bezpieczna i rozsądna organizacja pracy,
 • powierzanie właściwych funkcji osobom o odpowiednich kwalifikacjach,
 • zapoznanie pracowników z ich obowiązkami i sposobami zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
 • niwelowanie w ramach możliwości wpływu pracy zakładu na środowisko.
Obowiązki pracowników zakładu w kwestii bezpieczeństwa 
 • przestrzeganie zasad BHP,
 • dbanie o odpowiednią eksploatację sprzętu,
 • zgłaszanie potencjalnych awarii.
Czynności zapobiegawcze 
 • sprawdzanie, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia awarii w danym sektorze,
 • wprowadzanie zasad profilaktycznych w czasie pracy,
 • zapoznanie się z możliwościami ograniczenia skutków awarii, w wypadku jej wystąpienia,
 • częste przeglądy i analiza sprawności wykorzystywanego sprzętu.
System bezpieczeństwa zakładu 
 • wyznaczenie pracownikom obowiązków w przypadku awarii,
 • zapewnienie pracownikom szkoleń BHP,
 • tworzenie mechanizmów analitycznych pracy zakładu,
 • instrukcje obsługi używanych w zakładzie instalacji i sprzętu,
 • tworzenie planów bezpieczeństwa,
 • monitoring procesów przemysłowych w zakładzie,
 • kontrola obowiązujących zasad bezpieczeństwa,
 • tworzenie planów kryzysowych.

Szkolenie

Nasze szkolenia przeznaczone są dla pracowników z dużym stażem oraz osób dopiero zaczynających pracę w zakładzie o zwiększonym lub dużym stopniu ryzyka. W szkoleniu mogą brać udział także pracownicy różnych stopni, zajmujący się różnorodnymi obszarami m.in. dyrektorzy, inżynierowie, pracownicy biurowi i inni. Zapewniamy wiedzę z obszaru bezpieczeństwa pracy, wczesnego wykrywania zagrożeń oraz właściwego prowadzenia zakładu. Nasi instruktorzy oprócz realizacji programu kursu, dzielą się też własnym doświadczeniem. 

Szkolenie przygotowuje pracowników z zakresu: 

 • celów i skutków ich pracy,
 • zasad bezpiecznej pracy w zależności od zajmowanego stanowiska,
 • rozpoznawania objawów awarii,
 • zasad przeciwdziałania awariom przemysłowym,
 • sposobów usuwania jej skutków,
 • zasad ochrony ludzi i środowiska przed tymi skutkami,
 • częstotliwości prowadzenia kontroli zakładu.

Przepisy prawne

Ze względu na skalę zagrożenia jakie mogą nieść awarie przemysłowe, sposób regulowania zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia określa dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2012/18/UE. Najważniejsze jej zasady w zakresie szkoleń BHP dotyczą ich częstotliwości. Pracownicy działający w sektorach szczególnie ryzykownych muszą przechodzić je raz na rok. Stanowiska robotnicze co najmniej raz na trzy lata, a pracownicy biurowi – raz na sześć. Oprócz tego obowiązkowe są szkolenia dla nowych pracowników. Rodzaj szkoleń wstępnych zależy od zajmowanego stanowiska. Nasze kursy realizują program w oparciu o te właśnie przepisy.

Pytania i odpowiedzi

CZYM JEST POWAŻNA AWARIA?

Poważna awaria to wystąpienie sytuacji zagrożenia związanej z pracą zakładu przemysłowego, która niesie niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska.

CZYM JEST ZAKŁAD O ZWIĘKSZONYM LUB DUŻYM RYZYKU?

Zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku to zakład przemysłowy, który ze względu na swoje przeznaczenie, posiada większe prawdopodobieństwo wystąpienia groźnej awarii niż inne miejsca pracy.

DO CZEGO PRZYGOTOWUJE NASZE SZKOLENIE?

Kursy prowadzone przez naszą firmę mają na celu uświadomić pracowników zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku o niebezpieczeństwach związanych z ich pracą oraz przygotować ich do przeciwdziałania nim i usuwania ich skutków.