Kursy na uprawnienia z certyfikatami

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

2608 Zapisanych uczestników
45
Nie zainteresowany
 • Szkolenie dopasowane do potrzeb klienta
 • Szkolenia w siedzibie klienta
 • Szkolenie otwarte w naszej siedzibie - masz mało pracowników dołącz do nas!

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

eksploatacja suwnicy kafarowejSuwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia to urządzenia transportu bliskiego, które wykorzystywane są przy transporcie ludzi, a także ładunków na zewnątrz oraz w środku budynków. Operatorami bądź konserwatorami tych urządzeń są osoby, które dysponują właściwym do wykonywania zawodu certyfikatem, wydawanym przez UDT. Zajęcia organizowane przez nas mają w założeniu przygotowywać uczestnika pod kątem merytoryczno-praktycznym do zdobycia odpowiednich świadczeń UDT.

Czym jest suwnica, wciągnik i wciągarka?

Suwnica jest dźwignicą przeznaczoną do transportu ładunków w poziomie oraz pionie, pracując przy tym w ruchu przerywanym. Urządzenie to składa z konstrukcji nośnej, która najczęściej przemieszcza się po torach, a także z wciągarki lub wciągnika, poruszających się po jej powierzchni.

Wciągnik jest dźwignicą przystosowaną do podnoszenia ładunków w ruchu pionowym. Aby jednak wciągnik mógł prawidłowo transportować towar niezbędne jest zamocowanie łańcucha lub liny wraz z elementem chwytnym, którym jest zazwyczaj hak. Urządzenie to przystosowane jest do jazdy po nieruchomym torze jezdnym, stabilizującym maszynę podczas pracy. Konstrukcję nośną mechanizmu podnoszenia w wciągniku stanowi jego obudowa. Wciągarka jest dźwignicą, potocznie określaną także “elektrowciągiem”, przystosowaną do podnoszenia ładunków w ruchu pionowym.  Aby jednak wciągarka mogła prawidłowo transportować towar niezbędne jest zamocowanie łańcucha lub liny wraz z elementem chwytnym, którym jest zazwyczaj hak. Urządzenie to przystosowane jest do jazdy po nieruchomym torze jezdnym, stabilizującym maszynę podczas pracy. Zespół mechanizmów wciągarki, w odróżnieniu od wciągnika, zabudowany jest na odrębnej konstrukcji nośnej, ustanawianej przez ramę (stałą, przesuwaną lub przejezdną).

Specyfika suwnic, wciągników i wciągarek

Podstawową cechą suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia jest sterowanie wykonywane zazwyczaj z poziomu roboczego (dotyczy ono suwnic hakowych), natomiast urządzenia specjalnego przeznaczenia obsługiwanie są z poziomu kabiny. Do suwnic specjalnego przeznaczenia zaliczmy m.in.:
 • suwnice kafarowe;
 • suwnice kolumnowe;
 • suwnice kuzienne;
 • suwnice łapowe;
 • suwnice kleszczowe;
 • suwnice stryperowe;
 • suwnice wsadowe;
 • suwnice hartownicze;
 • suwnice lejnicze;
 • suwnice chwytnikowe;
 • suwnice chwytakowe;
 • suwnice trawersowe.
Większość urządzeń należących do suwnic, wciągników oraz wciągarek podlega pod dozór techniczny, jednak warto wspomnieć, iż dla maszyn transportu bliskiego wymienionych  powyżej, o udźwigu do 250 kg (oprócz sprzętu służącego do przemieszczania osób), ustalono formę dozoru o charakterystyce uproszczonej. Taka kontrola nie wymaga przeprowadzania cyklicznych badań technicznych urządzenia, jak również zgłaszania go do UDT czy kwalifikacji w celach eksploatacyjnych. Podczas tego rodzaju dozoru należy jednak zapewnić odpowiednią konserwację sprzętu dokonywaną poprzez osobę, posiadającą właściwe do tego uprawnienia. Dozór uproszczony dotyczy także:
 • żurawi stacjonarnych, wciągników i wciągarek, które posiadają napęd elektryczny jednofazowy o maksymalnym udźwigu do 1000 kg;
 • wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia, które posiadają napęd ręczny wszystkich mechanizmów o maksymalnym udźwigu do 2000 kg.

Cel szkolenia

Organizowany przez nas kurs umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy zarówno teoretycznej, jak też praktycznej, pozwalającej uczestnikowi przystąpić do państwowego egzaminu kwalifikacyjnego, który przeprowadzany jest w celu uzyskania uprawnień do obsługi lub konserwacji suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia przez właściwą jednostkę dozoru technicznego.

Podział suwnic ze względu na ich przeznaczenie

Podstawowe uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego obejmują suwnice, wciągniki i wciągarki, które możemy podzielić na dwie kategorie, uwzględniane według przeznaczenia tych maszyn. Wyróżniamy podział na:
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – uprawnienia te dotyczą obsługi i konserwacji suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia, które sterowane są bezprzewodowo z poziomu roboczego.
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – jest to najwyższa kategoria uprawnień, gdzie świadczenia do obsługi i konserwacji rozszerzają kwalifikacje użytkownika o suwnice, które sterowane są z kabiny.

Wymagania wstępne dla kandydatów

W zajęciach mogą wziąć osoby pełnoletnie, legitymujące się wykształceniem minimum podstawowym oraz posiadające zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia, które potwierdzone jest stosownym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań w zakresie wykonywania pracy na stanowisku operatora lub konserwatora suwnic, wciągników oraz wciągarek.

Tematyka szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje przede wszystkim:

 • wiadomości na temat przepisów prawnych dozoru technicznego;
 • ogólne informacje o eksploatacji i diagnostyce urządzeń transportu bliskiego;
 • wiedzę na temat rodzajów, budowy i wyposażenia suwnic, wciągników i wciągarek;
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i konserwacji suwnic, wciągników i wciągarek;
 • obowiązki operatora i konserwatora sprzętu TB przed, podczas i po pracy;
 • umiejętności praktyczne z zakresu prawidłowego doboru zawiesi oraz określenia ich stanu technicznego;
 • techniki szacowania masy ładunku oraz jego środka ciężkości;
 • znajomość poprawnego działania urządzeń zabezpieczających;
 • znajomośc instrukcji eksploatacji urządzeń;
 • procedurę postępowania podczas wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia lub zagrażającemu życiu bądź zdrowiu wypadku przy pracy z suwnicą, wciągnikiem lub wciągarką.

Informacje o szkoleniu

eksploatacja suwnicy kolumnowejSzkolenie na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia umożliwia kursantom zdobycie pełnej wiedzy zarówno z zakresu teoretycznego, jak i praktycznego, w taki sposób, aby uczestnik bez problemu mógł przystąpić do egzaminu państwowego, który kończy się zdobyciem uprawnień UDT. Obszary wiedzy, z jakimi nasi wykładowcy pomogą zapoznać się kursantom dotyczą przede wszystkim obsługi i konserwacji urządzeń, w ramach których organizowane są zajęcia.  Oprócz tego uczestnicy zaznajomią się z funkcjonowaniem sprzętu TB oraz technikami zachowania bezpieczeństwa pracy. Uzyskane uprawnienia UDT są wydawane na okres od 5 do 10 lat.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności UDT

Uprawnienia do obsługi suwnic, wciągników oraz wciągarek są niezbędne do pracy na stanowisku operatora lub konserwatora tych maszyn. Po odbytym w naszej placówce szkoleniu oraz zdanym przed komisją kwalifikacyjną egzaminie państwowym, uczestnik otrzymuje certyfikat, a także nabywa niezbędne uprawnienia UDT na okres zależny od rodzaju urządzenia. Sprawdziany wiedzy, które czekają kursantów to:
 • egzamin wewnętrzny w ośrodku szkoleniowym;
 • egzamin zewnętrzny przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wydawane dokumenty

 • wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 • wydane przez Urząd Dozoru Technicznego zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie obsługi lub konserwacji maszyny, na którą uczestnik zdaje uprawnienia.
Ważność uprawnień kwalifikacyjnych Zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne od 5 do 10 lat, a ich długość zależy od przeznaczenia (ogólnego lub specjalnego) danej maszyny. Po naszym kursie można zdobyć uprawnienia na poniższy okres czasu:
 • 10 lat - wciągarki i wciągniki ogólnego przeznaczenia;
 • 5 lat - wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia;
 • 10 lat - suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia;
 • 5 lat - suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.
Co oferujemy?
 • nowoczesny park maszynowy i zaplecze rozmaitych części zamiennych;
 • kompleksowe materiały online w formie e-learningu;
 • bazę przykładowych pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami;
 • przygotowanie do egzaminu przez doświadczoną kadrę szkoleniową.
Nasze szkolenia pozwalają zdobyć uprawnienia na:
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia Suwnice, wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczenia
W tym na suwnice:
 • hakowe.
W tym na suwnice:
 • kafarowe;
 • kolumnowe;
 • kuzienne;
 • łapowe;
 • kleszczowe;
 • stryperowe;
 • wsadowe;
 • hartownicze;
 • lejnicze;
 • chwytnikowe;
 • chwytakowe;
 • trawersowe.

Ile kosztuje kurs? Bogata oferta szkoleń przeprowadzanych przy pomocy specjalistów oraz profesjonalnego sprzętu przyczynia się do popularności naszych zajęć. Koszt kursu na suwnice, wciągniki i wciągarki jest zależny od wybranej formy szkolenia:

 • grupowe lub indywidualne;
 • wewnętrzne lub zewnętrzne.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Pytania i odpowiedz

Jaki jest cel szkolenia?

Organizowany przez nas kurs umożliwia słuchaczom nabycie wiedzy zarówno teoretycznej, jak też praktycznej, pozwalającej uczestnikowi przystąpić do państwowego egzaminu kwalifikacyjnego, który przeprowadzany jest w celu uzyskania uprawnień do obsługi lub konserwacji suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia przez właściwą jednostkę dozoru technicznego.

Jakie wymaga należy spełniać, aby przystąpić do szkolenia?

W zajęciach mogą wziąć osoby pełnoletnie, legitymujące się wykształceniem minimum podstawowym oraz posiadające zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia, które potwierdzone jest stosownym świadectwem lekarskim o braku przeciwwskazań w zakresie wykonywania pracy na stanowisku operatora lub konserwatora suwnic, wciągników oraz wciągarek.