Wszystkie szkolenia

UDT / TDT / WDT

Obsługa Urządzeń Transportu Bliskiego

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych


Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych

Bezpieczna eksploatacja - obsługa dźwigników


Dźwigi budowlane

Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne


Dźwignice linotorowe

Dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych - śrubowych typu Kutruffa


Koleje linowe

Podesty i pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych


Podesty na pojazdach kolejowych

Podesty ruchome masztowe


Podesty ruchome przejezdne

Podesty ruchome stacjonarne


Podesty ruchome wiszące

Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach


Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Szkolenie okresowe dla operatorów urządzeń transportu bliskiego


Układarki

Układnice


Urządzenia specjalistyczne podlegające wojskowemu dozorowi technicznemu

Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych


Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia


Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem


Wózki jezdniowe unoszące

Wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno- -sportowych


Wyciągi statków

Wyciągi towarowe


Żurawie pokładowe

Żurawie przewoźne i przenośne


Żurawie pływające

Żurawie samojezdne


Żurawie stacjonarne

Żurawie szynowe


Żurawie wieżowe i szybkomontujące


Konserwacja Urządzeń Transportu Bliskiego

Urządzenia dla osób niepełnosprawnych

Audyty wewnętrzne w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych oraz transportu transportu bliskiego


Dźwigi budowlane towarowe i towarowo-osobowe

Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem elektrycznym


Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym

Dźwignice linotorowe


Dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych

Dźwigniki do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów


Dźwigniki montowane na pojeździe kolejowym

Koleje linowe towarowe


Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia: − wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

Modernizacje: zmiany konstrukcji, materiałów lub parametrów technicznych urządzeń


Narciarskie dla narciarzy przemieszczanych po śniegu lub gruncie stałym

Narciarskie dla narciarzy przemieszczanych po wodzie


Osobowe koleje jednolinowe napowietrzne o ruchu okrężnym krzesełkowe lub gondolowe z pojazdami wyprzęganymi oraz osobowe okrężne koleje linowe napowietrzne wielolinowe gondolowe z pojazdami wyprzęganymi

Osobowe koleje linowe napowietrzne wahadłowe jedno- lub dwulinowe


Osobowe koleje linowo-terenowe

Osobowe koleje napowietrzne jednolinowe o ruchu okrężnym z krzesełkami niewyprzęganymi


Pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych

Podajniki


Podesty ruchome na pojazdach kolejowych

Podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób


Podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe

Pojazdów zjeżdżalni grawitacyjnych


Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych

Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach


Przenośniki

Przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym przeznaczone dla celów rekreacyjno-rozrywkowych


Przenośniki o ruchu ciągłym do transportu osób ze sprzętem narciarskim

Przenośniki o ruchu ciągłym do transportu osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym


Przenośniki okrężne kabinowe i platformowe

Przenośniki taśmowe podwieszone


RESURS - Urządzeń Transportu Bliskiego

Schody i chodniki ruchome


Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia


Układarki do układania torów

Układnice


Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych

Urządzenia załadowczo-wyładowcze mostów wojskowych


Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia


Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

Wyciągi skipowe


Wyciągi statków

Wyciągi towarowe


Wywrotnice wagonów

Wyładowarki okrętowe


Wyładowarki wagonów

Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych


Żurawie pokładowe

Żurawie pływające


Żurawie samojezdne oraz przenośne i przewoźne

Żurawie stacjonarne


Żurawie stoczniowe i portowe

Żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe i stacjonarne


Zwałowarki

Zwałowarko-ładowarki


Zwałowarko-ładowarki i podajniki

Ładowarki, w tym okrętoweNapełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych

Napełnianie zbiorników przenośnych naczyń ciśnieniowych o pojemności powyżej 350cm3

Przenośne zbiorniki ciśnieniowe: gazy rozpuszczone pod ciśnieniem+A24


Przenośne zbiorniki ciśnieniowe: gazy skroplone

Zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach (LPG, LNG, CNG, WODÓR)Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone

Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymiHAZOP

Szkolenie w zakresie zarządzania ryzykiem dla zagrożeń w ruchu kolejowym w aspekcie związanym ze stanem terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury kolejowej


BHP

Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny BHP dla nowych pracowników fizycznych i/lub biurowych

Bezpieczna eksploatacja - konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego


Hot Work - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe dla pracowników robotniczych

Instruktaż ogólny


Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych


Kształtowanie kultury bezpieczeństwa od przekonań do zmiany zachowań

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego


Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach - standardy międzynarodowe

Praca z niezależnym, autonomicznym sprzętem ochrony dróg oddechowych


Szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest


Szkolenie okresowe BHP dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne

Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami


Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych

Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych


Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych


Szkolenie w zakresie bezpiecznej eksploatacji - obsługi, przeglądów i konserwacji oraz pomiarów ochronnych systemów przeciwpożarowych dla osób wykwalifikowanych wg PN-IEC 60364 oraz DIN VDE 0105-100

Szkolenie w zakresie bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi


Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny BHP dla nowo zatrudnionych osób kierujących pracownikami

Zapobieganie poważnym awarią przemysłowym w tym kontrola zagrożeń związanych z występującymi substancjami niebezpiecznymi w zakładach o zwiększonym i dużym ryzyku wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE – (SEVESO III)SEP

Szkolenie-seminarium G1ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

Szkolenie-seminarium G2ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło


Szkolenie-seminarium G3ED w zakresie bezpiecznej eksploatacji i dozoru - obsługi, konserwacji, montażu, remontów i pomiarów sieci, instalacji oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe

Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowychHAKOWY-SYGNALISTA

Hakowy i Sygnalista - Bezpieczna eksploatacja - obsługa zawiesi hakowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Hakowy stopnia 1 i 2 - Bezpieczna eksploatacja - obsługa i konserwacja, przeglądy zawiesi hakowych na lądzie oraz na morzu w UE, Wlk. Brytanii, Danii, Norwegii i Holandii zgodnie z standardami ISO 15513, OMHEC, LOLER 98, PUWER oraz Dyrektywy 2009/104/EC


Sygnalista, hakowy poziom 1 i 2 - Bezpieczna eksploatacja - obsługa zawiesi hakowych oraz przekazywanie sygnału ruchu dźwignic na lądzie oraz na morzu w UE, Wlk. Brytanii, Danii, Norwegii i Holandii zgodnie z standardami ISO 15513, OMHEC, LOLER 98, PUWER

Szkolenie w zakresie bezpiecznej eksploatacji - obsługi, przeglądów zawiesi hakowych ogólnego przeznaczenia dla Hakowych i Sygnalistów ISO 23853Sprzęt do pracy na wysokości

Bezpieczna eksploatacja - obsługa, montaż i przeglądy tymczasowych punktów do asekuracji (lina życia)

Bezpieczna eksploatacja - obsługa i przeglądy szelek, uprzęży przemysłowych chroniących przed upadkiem przy pracach na wysokości


Bezpieczna eksploatacja - obsługa szelek, uprzęży przemysłowych chroniących przed upadkiem przy pracach na wysokości

Bezpieczna praca na wysokości w dostępie linowym - I stopnia


Bezpieczna praca na wysokości w dostępie linowym - II stopnia

Bezpieczna praca na wysokości w dostępie linowym - III stopniaSpawanie i Zgrzewanie

Bezpieczna eksploatacja - obsługa palników gazowych stosowanych przy pracach dekarskich z papą termozgrzewalną

Personel zgrzewający tworzywa sztuczne (sieci i rurociągi technologiczne oraz przemysłowe) wg normy PN-EN 13067


Spawanie światłowodów

Szkolenie w zakresie technologii spawaniaOffshore & Onshore

Piaskarz-malarz w Offshore, Onshore wg norm NORSOK M-501 - Poziom 2


RUSZTOWANIA - Scaffolds EU

Bezpieczna eksploatacja - obsługa, montaż, przegląd, demontaż rusztowań

Bezpieczna eksploatacja - przenoszenie, montaż, demontaż rusztowańUSŁUGI

Przegląd okresowy

Zestaw BHP do pracy na wysokości


Zestaw do ewakuacji osób uwięzionych w uprzęży bezpieczeństwa.


TUV

Bezpieczna eksploatacja - montaż połączeń kołnierzowych, przegubów i złącz - Mechanik Kołnierzowy - IS 010 EN 1591-4


MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ!

+48 22 290 29 09